Algemene voorwaarden

 ICT Dienstverlening Wickit, een gewone eenmanszaak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op de Botermarkt 7B te 2270 Herenthout,

 ingeschreven met ondernemingsnummer 0685.555.517;

 ingeschreven bij de BTW – administratie onder nummer BE 0685.555.517 en vertegenwoordigd door Dhr. Jeroen Verlinden, zaakvoerder.

 Partij, hierna genoemd Wickit.

 Klant en/of opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Wickit deze overeenkomst heeft afgesloten.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 07 april 2018.

 Artikel 1. Aard en omvang van de opdracht

 1.1. De door Wickit te vervullen opdrachten bestaan uit o.a. consultancy en systeem integratie. Dit omvat o.a. uitvoeren van analyses, zowel functioneel als technisch, programmeer en codeerwerk, software installatie en configuratie, netwerk installaties en configuraties, opleidingen, webhosting,  support… Deze opsomming is helemaal niet limitatief te beschouwen.

1.2. Deze overeenkomst bevat een opdrachtformulering opgemaakt door klant en opdrachtgever.

1.3. Deze overeenkomst is een overeenkomst tot opdracht. Iedere aanspraak op een arbeidsovereenkomst wordt zowel gedurende het bestaan van deze overeenkomst als na beëindiging hiervan uitgesloten.

1.4. Het staat Wickit gedurende de looptijd van deze overeenkomst logischerwijs vrij ook opdrachten van derden te ontvangen en uit te voeren.

1.5. Wickit heeft geen verplichting jegens opdrachtgever tot het accepteren van bijkomende opdrachten van opdrachtgever.

 

Artikel 2. Ontwerpen, programmeren & herwerken

2.1. Het ontwerpen, programmeren of herwerken van een nieuwe of bestaande website is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd volgens de bepalingen in de offerte. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.
2.2. De uitvoeringstermijn eindigt met de oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.

2.3. Na publicatie op het internet (via bestelde/ aangeleverde domein) volgt een periode van 7 dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken over zichtbare gebreken en 14 dagen voor niet-zichtbare gebreken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.

 

Artikel 3. Hosten van een website & het beheer van domeinnamen

 

3.1. Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle hostingcontracten op jaarbasis aangegaan. Zij vangen aan van zodra de aanvraag is doorgegeven aan de derde partij, en worden behoudens opzegging ontvangen minstens één maand voor de vervaldag stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar.

3.2. Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen levert vanaf de achtste dag, na ingebrekestelling, grond op voor het deactiveren van de website & het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.
Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Wickit wordt gevraagd, zullen deze prestaties aangerekend worden.

 

 

 Artikel 4. Beëindiging – Opschorting

4.1. De overeenkomst kan enkel met wederzijds goedvinden tussentijds beëindigd worden, rekening houdend met de overeengekomen ontbindingstermijn.

4.2. Indien er geen ontbindingstermijn is overgekomen, is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing met een minimum van 3 maanden.

4.3. Indien Wickit met de opdrachtgever een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever de al verrichte werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd.

4.4. Indien één der partijen één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, na daartoe te zijn gesommeerd, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de wederpartij, indien door wederpartij surséance van betaling wordt aangevraagd of voor de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, respectievelijk de wederpartij in staat van faillissement geraakt, is de andere partij gerechtigd om, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomt van de rechter, deze overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van de door haar door die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven geleden schade.

 

 4.5. Wickit is eveneens gerechtigd de levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:

de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen.

Wickit aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten/ programmatuur, al dan niet door de opdrachtgever. 

er sprake is van een overmachtssituatie.

 

Artikel 5. Uitvoering

5.1. Wickit zal de opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, tijdig, volledig en juist uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op locatie bij Wickit, tenzij anders overeengekomen.

5.3. Indien enige werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van de opdrachtgever, dient deze kosteloos zorg te dragen voor werkomstandigheden voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. De opdrachtgever dient eveneens kosteloos zorg te dragen voor de beschikbaarheid van alle benodigde resources om deze werkzaamheden te verrichten, zowel in de vorm van tijd, kennis en of arbeid van het eigen personeel dat benodigd is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, alsmede gebruik van de beschikbare infrastructuur, zoals internet en telefonie, zolang dit benodigd is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Artikel 6. Garanties

6.1. Een storing is een situatie waarin het door Wickit ontwikkelde informatiesysteem, subsysteem, of component om welke reden dan ook niet of niet in overeenstemming met de technische of functionele specificaties functioneert.

Wickit garandeert tegenover opdrachtgever dat de ontwikkelde onderdelen na de datum van oplevering vrij van storingen en als geheel functioneren.

6.2. Na oplevering  dienen eventuele zichtbare gebreken  binnen zeven dagen na levering telefonisch of via email aan Wickit worden gemeld zodat deze aangepast kunnen worden. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, telefonisch of via email aan Wickit te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Wickit in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Wickit in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6.3. Wickit zal er zich kosteloos toe verbinden dat de oorzaak van de storing binnen een termijn overeen te komen tussen partijen zal worden opgelost. Indien geen termijn werd overeengekomen zal de storing binnen 14 werkdagen worden opgelost.

6.4. Indien er een betalingsachterstand van de opdrachtgever bestaat, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op garantie zolang de achterstallige bedragen niet zijn betaald.

6.5. De door Wickit te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

6.6. Indien de door Wickit verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

6.7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Wickit, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

6.8. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Wickit geen invloed op kan uitoefenen. (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, uitval internetverbindingen, hardware failure, enz…).

6.9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

Artikel 7. Facturering en betaling

7.1. Wickit zal na het ondertekenen van de overeenkomst initieel een factuur maken van 100% voor het aangekochte materiaal, tenzij anders overeengekomen.

7.2. Facturering door Wickit  zal na afloop van elke 14 dagen plaats vinden, tenzij anders overeengekomen.

7.3. Opdrachtgever zal voor betaling zorg dragen binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van de factuur.

7.4. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

7.5. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 5 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Wickit tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten zullen worden gedragen door de opdrachtgever.

7.6. Eventuele klachten betreffende de leveringstermijn of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

 

 

Artikel 8. Vertragingen en wijziging in opdracht

8.1. Na de totstandkoming en goedkeuring van deze opdrachtformulering met daarin de gestelde startdatum en levertermijnen zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de opdrachtformulering.

8.2. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Wickit zijn de producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Wickit schriftelijk of per email in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Wickit zijn toe te rekenen, dan is de opdrachtgever gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betrokken opdracht.

8.3. Wickit is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever en aannemelijk zou zijn dat de opdrachtgever niet aan de voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

8.4. Iedere vertraging veroorzaakt door een vertraging in het aanleveren van noodzakelijke informatie en noodzakelijke hard- of software infrastructuur door de opdrachtgever of derde (bijvoorbeeld software onderdelen, hardware, internetverbindingen,…) valt buiten de verantwoordelijkheid van Wickit. Bijgevolg kan de opdrachtgever niet overgaan tot ontbinding en kan die geen aanspraak maken op restitutie.

8.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtformulering, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

8.6. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Wickit ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

8.7. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Wickit buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Indien Wickit aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Wickit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wickit is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3. Indien Wickit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4. De aansprakelijkheid van Wickit is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5. Wickit is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wickit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wickit toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

9.6. In geen geval is Wickit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever.

9.7. Wickit kan niet direct of indirect aansprakelijk gesteld worden door klanten van een opdrachtgever.

 

Artikel 10. Vrijwaring

10.1. De opdrachtgever vrijwaart Wickit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wickit toerekenbaar is. Indien Wickit uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Wickit zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wickit zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wickit en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 11. Risico

11.1. Het volledige risico van verlies, diefstal, beschadiging of anderzijds voor afgeleverde goederen en volledige aansprakelijkheid bij gebruik van deze goederen gaat in op het moment dat deze goederen zijn afgeleverd aan de opdrachtgever.

11.2. Wanneer voor de werkzaamheden beveiligingscodes, toegangspassen of andere beveiligingen bekend gemaakt moeten worden aan Wickit, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het wijzigen of onbruikbaar maken van deze codes, toegangspassen of andere beveiligingen na het uitvoeren van de werkzaamheden. Wickit is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor misbruik van deze codes, passen of andere beveiligingssystemen.

11.3. Levering geschiedt vanaf het bedrijf van Wickit. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Wickit gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 Als de niet-nakoming van de overeenkomst het gevolg is van een vreemde oorzaak, die de contractspartij niet kan toegerekend worden, is er geen aanleiding om deze wegens contractbreuk te veroordelen. Evenmin is dit het geval wanneer deze partij door overmacht is verhinderd geworden om zijn verbintenissen na te komen opdrachtgever geen reservekopie van producten of programmatuur kan maken, zal Wickit de opdrachtgever desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen

 

 

 

 

Artikel 13. Diverse bepalingen

13.1. Nietigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

13.2. Onderhavige overeenkomst kan enkel gewijzigd worden in schriftelijke vorm ondertekend door daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen.

13.3. Onderhavige overeenkomst komt in de plaats van alle vroegere overeenkomsten tussen partijen in verband met het voorwerp van onderhavige overeenkomst.

13.4. Alle in deze raamovereenkomst genoemde tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW of omzetbelasting andere heffingen, die bij overheidswege worden opgelegd.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe dat alle eventuele commerciële en technische gegevens die zij tijdens de duur van onderhavige overeenkomst van Wickit vernemen, geheim te houden gedurende de termijn van onderhavige overeenkomst en gedurende een periode van vijf (5) jaar daarna.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

 15.1. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door de opdrachtnemer worden afgeweken.